+44 (0) 1407 764608

Mae'r dogfennau isod yn cynnwys manylion am wasanaethau y mae Cyngor Tref Caergybi yn eu darparu i'r gymuned drwy arian dreth y dref.

services booklet

Download: Saesneg | Cymraeg

 

Gwasanaethau y mae Cyngor Tref Caergybi yn eu darparu i'r gymuned drwy braesept y dref o’r arian a godwyd drwy'r Empire, Safle Gadael bagiau, llogi Neuadd y dref. Mae'r Cyngor Tref yn gallu cadw'r praesept yn isel a buddsoddi'r arian a godwyd drwy'r prosiectau hyn ar gyfer gwasanaethau cymuendol eraill fel y toiledau yn SWIFT Square, teledu cylch cyfyng ac ardaloedd chwarae i'r plant. Dyma'r hyn rydych yn ei dalu os ydych yn byw mewn band ' A ' £1.47 yr wythnos; am fand ' B ' mae'n £1.71 yr wythnos; ar gyfer band ' C ' mae'n £1.96 yr wythnos; am fand ' D ' mae'n £2.20 yr wythnos. Nid yw Cyngor y Dref yn derbyn unrhyw gyllid o drethi busnes.

Dyma rai o'r gwasanaethau a ddarperir:

 1. 87% o'r cyllid i redeg mynwent Maeshyfryd 13% wedi'i ariannu gan Gyngor Cymuned Bae Trearddur.
 2. Neuadd y dref gan gynnwys llogi neuadd, llogi'r Siambr a llogi swyddfeydd
 3. Sinema'r Empire
 4. Canolfan chwarae Empire
 5. Senotaff
 6. Rhannol gyfrifol am gloc y dref
 7. Plac coffa'r Iseldiroedd ar Draeth Newry
 8. Toiledau cyhoeddus yn Sgwâr SWIFT yn y dref
 9. System CCTV newydd ar gyfer y dref
 10. Rheoli'r chwe byngalo (sef tai Alms Penrhos) yn Kingsland ar gyfer yr henoed
 11. Ardal chwarae Traeth Newry
 12. Ardal chwarae Kingsland
 13. Ardal chwarae Ffordd Llundain
 14. Ardal chwarae Ffordd Llanfawr
 15. Ardal chwarae Ffordd yr Hen Ysgol Llaingoch
 16. Ardal chwarae Lon Newydd Llaingoch
 17. Cynnal archwiliadau ar y cyfarpar chwarae yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor
 18. Swyddfa gadael bagiau yn y Porthladd.
 19. Rhan fwyaf o'r byrddau gwybodaeth o amgylch y dref
 20. Holl llochesi bysiau o amgylch tref Caergybi. Casglu sbwriel o amgylch Pont y Porth Celtaidd a hefyd glanhau'r gwaith dur ar gontract i Gyngor Sir Ynys Môn.
 21. Cynhyrchu a dosbarthu canllaw Tref Caergybi a chynorthwyo ymwelwyr sy'n galw i mewn i Neuadd y dref am wybodaeth ar lefydd diddorol i ymweld.
 22. Rhoi rhoddion i achosion elusennol lleol gan gynnwys Gŵyl hamdden/morwrol Caergybi;
 23. Darparu 25 o swyddi cynaliadwy yn y dref
 24. 75 rhandiroedd ar Heol y Plas
 25. Goleuadau Nadolig yn y dref
 26. Darparu swyddfeydd yn Neuadd y Dref gan gynnwys i GIG a gwasanaeth refeniw a budd-daliadau'r Cyngor Sir.
 27. Gofynnwyd i Gyngor y Dref gymryd drosodd y Parc yn Lon Parc Newydd Caergybi. Os na fyddai’r Cyngor Tref yn ymgymryd ag ef, byddai wedi cael ei gau.
 28. Mae Cyngor Tref yn ymgynghori â'r Cyngor ar geisiadau cynllunio ar gyfer y dref ond gwneir y penderfyniad terfynol gan bwyllgor cynllunio'r Cyngor Sir.
 29. Mae'r 16 o gynghorwyr tref yn rhoi o'u hamser a gallant hawlio £150 lwfans y flwyddyn.
 30. Bydd y Cyngor Tref yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl ddatblygwyr sydd am ddod i Gaergybi i sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i bobl leol ar gyfer y swyddi a grewyd ac ar gyfer y dref.
 31. Mae cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd. Mae'r cofnodion ar wefan y Cyngor er gwybodaeth.
 32. Cyflwynir geiriadur gan y Cyngor Tref i bob plentyn Ysgol Gynradd sy'n mynd i fyny i'r ysgol Uwchradd.
 33. Byddai'r holl wasanaethau uchod mewn perygl difrifol pe bai Cyngor Tref Caergybi yn cael ei ddiddymu.

Nid Cyngor Tref Caergybi sy'n gyfrifol am y gwasanaethau canlynol.

Cysylltwch â'r Cyngor Sir neu eich Cynghorydd Sir am y gwasanaethau canlynol.

 1. Grantiau i fusnesau neu unigolion
 2. Priffyrdd gan gynnwys parcio a linellau melyn
 3. Tai
 4. Penderfyniadau terfynol ar bob cais cynllunio.
 5. Gwasanaethau Cymdeithasol
 6. Goleuadau stryd
 7. Gwaredu gwastraff